Dikiþ Materyalleri, Pansuman, Sonda

Dikiþ Materyalleri, Pansuman, Sonda

Küçük çocuklarda baþta olmak üzere genelde emilebilen dikiþler tercih edilir. Bir çoðu pansuman yöntemi tarif edilmesine raðmen bu yöntemlerin birbirine üstünlüðü ispatlanmamýþtýr. Ameliyat sonrasý pansuman yapýlmamasý penisin açýk býrakýlmasý veya çok az baskýlý pansuman tercih edilir. Biyo-oklüzif ve soðuk uygulama ödemi azaltýr. Genellikle transparent malzemelerle pansuman yapýlr ve böylece yara pansuman açýlmadan gözlenebilir. Distal tiplerin onarýmý takiben normal idrar yapmaya izin verilir. Onarýlan uretranýn uzunluðu artýnca idrar yoluna kateter kullanýmý gerekir. Bu gibi durumlarda genelde onarým sýrasýnda silikon veya polietilen tüpler idrar akýþýný saðlamak üzere üretraya konur. Mesaneye hemen pubis üzerinden perkutan konan idrar sondalarý ile idrar drenajý da yapýlabilir. Üretraya kateter þeklinde kýsa tüpler konabilir. Balonu olan idrar sondalarý sonda alýnýrken onarýlan uretraya zarar verebileceði için pek tercih edilmez. Çocuk hastalarda balonsuz silikon sondalar tercih edilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp