Antenatal Hidronefrozun NedenleriAntenatal Hidronefrozun Nedenleri

Daha önce de belirtildiði gibi üriner sisteme ait patolojilerin çoðu hidronefrozla karakterlidir. Bunlarýn çoðu üriner sistemde obstrüktif (týkayýcý) lezyonlardýr. Bununla beraber non-obstrüktif

sebeplerde nadir deðildir.Anne karnýndaki bebekler ve yenidoðanlar pelvis basýncýný çok fazla arttýrmadan fazla miktarda idrarý belli süre depolayabilirler. Ancak bu yüksek depolama kabiliyetine raðmen pelvik dilatasyonun giderek artmasý ile böbrek parankimi (böbreðin iþ yapan alaný) bir süre sonunda bu durumdan olumsuz etkilenmeye baþlar. Bu nedenle antenatal dönemde hidronefroz saptanan olgular doðumu takiben yakýndan izlenmelidirler.

ANTENATAL HÝDRONEFROZUN NEDENLERÝ

Obstrüktif Sebepler
Uretropelvik Bileþke Darlýðý (UPD) % 44
Multikistik Displastik Böbrek, üreterosel, ektopik böbrek % 12
Üreterovezikal Bileþke Darlýðý (UVD) % 21
Posterior Üretral Valv (PUV) ve üretral atrezi % 9

Non-obstrüktif Sebepler
Vezikoüreteral Reflü (VUR) %14
Prune Belly Sendromu (Nadir)
Böbrek Kistleri (Nadir)
Atonik Toplayýcý Sistem (Nadir)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp