Koah Alevlenmesi

Koah Alevlenmesi :

Koah akciğer hastalığı kronik bir rahatsızlıktır.Koah hastalığı bir akciğer rahatsızlığı olup genellikle sigara geçmişi olan veya tozlu ortamlarda uzun süre kalan insanlarda görülür.Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin başarılı tedavisi için alevlenme nedenlerinin iyi bilinmesi gerekir.

Çalışmaya Mayıs 2001- Mayıs 2004 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği‘ne alevlenme nedeniyle başvuran ve yatırılan 250 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 65.7 ± 9.4 yıl olarak bulundu. Bu hastalardaki 442 alevlenme nedeni incelendi.

En sık atak nedenleri tedavi uyumsuzluğu %48.6 (215/442), trakeobronşiyal sistem infeksiyonu%33.3 (147/442), kalp yetmezliği %17.4 (77/442) ve pnömoni %13.1 (58/442) olarak tespit edildi. Hastaların %13.1‘inde ise alevlenme nedeni saptanamadı.

Sonuç olarak, KOAH‘ın uzun dönem tedavisinde sürekliliğin sağlanması, etkin hasta eğitimi ve koruyucu aşı tedavisiyle alevlenme sayılarının ve hastaneye yatışlarının azaltılabileceğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, KOAH alevlenme nedenlerine yönelik etkili önlemler alınırsa; alevlenmelerin sıklığınınazalacağına, hastalık kontrolünün daha kolay olacağınave hastalığın tedavisinde daha başarılı olacağımıza inanmaktayız.

KOAH alevlenmeleri:

Ülkemizde KOAH önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllarda, Adana ilinde yapılan bir çalışmada, 40 yaş üstü erişkinlerde KOAH prevalansının %19.2 (erkeklerde %29.3, kadınlarda %9.9) olduğu belirlenmiştir . KOAH hastalarının büyük bölümü her yıl ortalama 1-2 alevlenme geçirmekte, alevlenme sayısı havayolu obstrüksiyon düzeyiyle ilişkili olarak artmaktadır (ağır KOAH' lılarda ortalama 3.43/yıl) .

KOAH alevlenmesi, hastalığın doğal seyrinde ortaya çıkan, hastanın başlangıçtaki dispne, öksürük ve/veya balgam çıkarma düzeyinde, günlük olağan değişimlerin ötesinde meydana gelen ve tedavide değişiklik gerektirecek kadar belirgin düzeyde olan akut olaylar olarak tanımlanır .

Alevlenmelerin en sık görülen nedeni, trakeobronşiyal ağacın infeksiyonları ve hava kirliliğidir. Yakın dönemde yapılan bir çalışmada, ağır KOAH alevlenmelerinden, olguların %78'inde infeksiyon etkenlerinin sorumlu olduğu (%30'unda bakteriler, %23'ünde virüsler, %25'inde bakteri ve virüsler birlikte) saptanmıştır .

Solunum patojenleri, hastalığın stabil döneminde de solunum yollarından soyutlanabilmektedir. Bu nedenle, infeksiyon etkenlerinin alevlenmelerdeki rolü tartışılan bir konudur. Ancak, bronkoskopik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %50'sinde alevlenme sırasında alt havayollarında bakteriler stabil döneme göre daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmuştur .

Ayrıca, moleküler biyolojik yöntemlerle yapılan bir çalışmada, alevlenmelerde ve stabil dönemde solunum örneklerinde benzer bakterilerin saptanmasına karşılık, alevlenmelerden daha sıklıkla bu patojenlerin yeni suşlarının sorumlu olduğu gösterilmiştir .

Bunun yanısıra, alevlenmelerde soyutlanan bakteri suşuna spesifik immün yanıt gelişmektedir ve bu bakterilerin alevlenmeden sorumlu olduğu düşüncesini desteklemektedir. Son olarak, alevlenmelerde granülosit kökenli yangısal medyatörlerde (myeloperoksidaz, IL-8, TNF-α) gözlenen artma, antibiyotik tedavisi sonrası, bakterilerin eradikasyonuyla ilişkili olarak, büyük oranda normale dönmektedir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp