Taze Donmuş Plazma

Taze Donmuş Plazma :

TDP, bağışlanmış tam kandan trombosit konsantresinin bir parçası olarak elde edilir. Üçlü torba sistemi kullanılarak trombosit konsantresinin (yaklaşık 250 mL) santrifüj edilme basamağının ardından kalan ürün üçüncü torbaya aktarılır ve 8 saat dondurularak plazma/ACD solüsyonu elde edilir. TDP bu işlem sonrasında 20°C' de yaklaşık bir sene kadar saklanabilir. Transfüzyon esnasında 37°C'ye kadar eritiliyor ki bu işlem de 30- 60 dakika sürüyor. TDP bir kere eritildikten sonra sterilitesinin ve koagulasyon faktörlerinin muhafazası için 12 saat içinde kullanılmaktadır. TDP, hastanın kırmızı kan hücreleri ile ABO uyumlu olması gereklidir.

TDP, birkaç klinik durumda kullanılabilir. Kullanılacak doz, koagulasyon anomalisinin tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Masif kan kaybı olan hastalarda faktör seviyelerinin korunabilmesi için kullanılacak TDP miktarı, hastaya ressüsitasyon amaçlı verilen kırmızı kan hücrelerinin miktarına (dilüsyon faktörü), koagulasyon test sonuçlarına (protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) ve fibrinojen düzeyleri) ve klinik duruma bağlıdır. Mikrovasküler kanarna, trombositopeni ve trombosit disfonksiyonu ile ilişkilidir ki trombosit transfüzyonu ile tedavi edilmelidir. Genel kuralolarak, her ne kadar klinik duruma göre daha fazla verilebilse de her 6- 10 ünite kırmızı kan hücresi transfüzyonuna 6 paket trombosit verilmelidir (bkz. Bölüm 30). PT veya PTT'nin 1.5-2 kat yüksekliklerini kontrol etmek amacı ile (faktör seviyeleri normalden %15-25 oranında düşüktür) en azından 6 ünite TDP kullanılmalıdır ki faktör seviyelerinin %30'undan fazlasına ulaşılabilsin. Bu, yaklaşık 1500 mL plazma/ACD solüsyonun transfüzyonunu içerir ki hastada aktif bir kanama yok ise hacim fazlalığı ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. TDP faktör seviyesi üzerine güçlü etki yapacak şekilde yüksek hacimli kullanımlar için sınırlandınlmalıdır. Ek olarak, TDP tedavisinden uzarnış yarar ancak karaciğer normal düzeylerde koagulasyon faktörü üretimi sağlayabiliyor ise olur. Ciddi karaciğer hastalığı olan kişiler, kısa süreli sadece birkaç saat yarar elde ederler ve bu yarar bir günü asla geçmez. Transfüzyon yapılmadan önce özellikle faktör VII olmak üzere koagulasyon faktörlerinin düzeyleri düşer ve PT bir kere daha yükselir.

TOP'ye allerjik reaksiyonlar, benzer olmak ile birlikte kırmızı kan hücreleri ve trombositlere oranla daha sık görülür. Ürtiker, bronkospazm ve larengeospazm sıktır. Onkotik proteinlerin hızlı ve baskın olarak intravasküler alandan kaçışı, kan basıncı düşüşüne ve hemotokrit seviyelerinin artışına neden olur. Bu etki, cerrahi hastaların veya major kan kaybı görülen hastalara yaklaşımda ek sorun oluştururlar. TDP' nin infüzyonu ayrıca transfüzyon sonrası purpura adı verilen ani semptomatik trombositopeniye de sebep olabilir . TDP' nin lökosit, trombosit ve sitokinlerden arındırılmış olması nedeni ile febril reaksiyonlar nadirdir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp