İslamda Cinsel Hayat

İslamda Cinsel Hayat :

İslam’ın zina, livata, istimna, ruhbanlık, kadınları tecrit etmek gibi hususları yasaklaması, hayızlı kadınlara yaklaşmayı men etmesi, hayızlık, cünüplük ve cimadan sonra yıkanmayı (guslü) emretmesi sağlıklı bir cinsel hayat için aldığı tedbirlerin başında gelmektedir.


Buna göre İslam’da cinsel hayat demek, evlilik (nikah) demektir. Evlilikte ise en önemli husus eş seçimidir. Resulullah’ın(sav), eş seçimi konusunda çeşitli tavsiyeleri vardır. Bu tavsiyeler, hem din hem de sağlık açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir. Resulullah’ın(sav) eş seçimi hususundaki tavsiyelerini şöyle özeleyebiliriz:

1)
Dindar eş tercih edilmelidir: Resulullah(sav) şöyle buyurmuştur: “Kadın, dört şeyi için nikahlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını tercih et ki elin bereketlensin.

2) Kadın doğurgan olmalıdır: Resulullah(sav) şöyle buyurmuştur:“Kocasını sevebilen doğurgan kadınla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.

3) Kadın, güzelliği için tercih edilebilir: Hz. Peygambere,“Hangi kadın daha hayırlıdır?” diye sorulunca şöyle buyurmuştur,“Kocası kendisine bakınca, ona neşe ve sevinç verir. Kendi malı ve özel yaşantısı konusunda, kocasının sevmediği şeyleri yapmaz.”Ancak Hz. Peygamber(sıv), bir kadınla sadece güzelliği için evlenmeyi hoş görmemiştir. Bu hususta Resulullah(sav) şöyle buyurmuştur: “Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz. Olur ki, güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlarla yanlız malları için de evlenmeyin; çünkü malları azgınlıklarına yol açabilir. Onları dindarlıklarından ötürü nikahlayın. Şüphesiz dindar olan, eski giysili bir cariye daha üstündür.”Hz. Peygamberin cinsel münasebetle ilgili konulardaki rehberliği, en mükemmel rehberliktir. Bu rehberlik sayesinde sağlık korunur, nefsin sevinç ve zevki tamamlanır, cinsel ilişkiden beklenen maksatlar hasıl olur. Gözü korumak, nefsi dizginlemek, haramdan korunmaya güç yetirmektir. Bunun kadın açısından da aynı şekilde dünya ve ahirette faydaları vardır.Bunun için Peygamber(sav), nikaha (evliliğe) teşvik ediyor ve bunu emrediyordu. Zira nikah (evlenmek) resullerin sünnetlerindendir.

Cinsel ilişkinin temel üç gayesi vardır

a) Nesli korumak ve insan nevinin devamını sağlamak.
b) Hapsedilmesi ve içeride tutulması bedene zararlı olan suyu dışarı atmak.
c) Arzuyu karşılamak, zevk almak ve mutlu olmaktır.
Peygamber(sav) buyurdular ki: “Sizin dünyanızdan bana kadınlarve güzel koku sevdirildi; namaz gözümün aydınlığı kılındı.”Güzel koku, ruhun gıdasıdır. Ruh ise kuvveleri birbirine bağla- Şifalar yan şeydir. Cimadan (cinsel ilişkiden)sonra bundan daha faydalı bir Kitabı şey yoktur. Bu iki vasıftan sonra namazın zikredilmesine gelince, cima şehvet müddetini tamamen kuşatır, aklı bağlar, basiret gözünü bulandırır, fikir kapısına set çeker, görüşün yolunu ve dinin gidişatını keser. Bu yüzden tabipler onu delilik olarak isimlendirir.Yine Resulullah(sav), erkeklerin kadına olan meyli konusunda şöyle buyurmuştur: “Sizden biri kadar basiretli bir adamın zekasını gidereni, akıl ve dini noksan olanların hiçbirinden görmedim.”Erkeğin zekası, şehvetinin şiddeti sebebiyle gider. Durum böyle olunca, kul kendisiyle namazın sahih olduğu niyetin kapsamını kaybeder. Fukahanın, birçok dürtü ve vesvese ile birlikte kılınan namazın batıl olduğu hususunda ihtilaf ettikleri bilinmektedir. Bunun için Resulullah(sav) nikahı emretmiş, ona teşvik etmiş, onu resullerin sünnetlerinden saymış, kul gizli düşüncelerden ve kötü vesveselerden sıyrılarak namazda hazır bulunsun diye onun peşinden namazı zikretmiş ve cimadan sonra gusletmeyi vacip kılmıştır.

Resulullah(sav), evlenmeyi teşvik ederek şöyle buyurmuştur

“Sizden kimin nikaha gücü yeterse, hemen evlensin. Çünkü o, göz için en iyi kapatıcıdır ve iffeti daha çok koruyucudur.”Hz. Peygamber(sav) evlenmeye gücü yetmeyen kimsenin oruç tutmasını tavsiye etmiştir: “Sizden kimin evlenmeye gücü yetmiyorsa, oruç tutsun.”Hadis-i şeriflerde cima adabına dair tavsiyeler de bulunmaktadır. Cima ederken besmele çekmek müstehaptır. Resulullah(sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri ehli ile cima yapmak istediği zaman, ‘Bismillah. Allahım! Şeytanı bizden ve bize rızık olarak vereceğin şeyden (çocuktan) uzaklaştır desin. Bunun üzerine o ikisinden şeytanın dokunmadığı bir çocuk takdir edilir.”Bir cimadan sonra tekrar cima yapmak isteyen kimse abdest almalıdır. Zira bunu, Resulullah(sav) emretmiştir. Müslim bunu Mustafa Ebu Said’den rivayet ederek şöyle demiştir: Resulullah(sav), “Sizden Karataş biri ehli ile cima yaptığı zaman, tekrar elmaya dönmek isterse abdest alsın buyurdu.Cimadan sonra gusledip uyumak miistehaptır. Resulullah(sıv),Hz. Aişe ve başkalarından gelen hadiste bu emredilmiştir. Yemek veya içmek istediği zaman da aynı şekilde yapması gerekir.158Cinsel ilişkiye girmek isteyen kimsenin, bir müddet cimadan (birleşmeden) uzak durması, ardından uzun bir oynaşmadan sonra cinsel ilişkiye girmesi tavsiye edilmiştir.159Çok yaşlı, yaşı çok küçük ve hayız olan kadınla cimadan kaçınmak gerektiği söylenmiştir.

Allah Teala, şu ayetiyle hayız olan kadınla cimayı yasaklamıştır
“Sana hayırlı kadınlardan soruyorlar.De ki: ‘O eziyettir.’ Hayırlı kadınlardan uzak durun.”Resulullah(sav), hayızlı kadınlarla ilgili olarak buyurdular ki: “Nikah (cima) hariç, her şeyi yapın. Kim hayır bir kadınla cima ederse, bir dinar veya yarım dinar tasadduk etsin (sadaka versin).”Bu hadisin söylenme sebebi şudur: Yahudiler, yanlarında kadınları hayız oldukları zaman, onlardan imtina ederler; evlerini, yeme ve içmelerini onlardan ayırırlardı. Resulullah(sav) da bunu haber alınca, Yahudilerin onların hilafına, “Nikah/cima hariç, her şeyi yapın” buyurdular.163Resulullah’tan(sav) cimayı artıran şeylerle ilgili yapılan rivayetler de vardır. Hz. Peygamber’den(sav) rivayet edilmiştir: “Bir adam Peygamber e(MV> gelerek ar çocuğu olmasından şikayet etti. Peygamber(iav>, ona yumurta yemesini emretti. Adam, Ya Resulullah! Ne yumurtası yiyeyim!’ dedi. O da, ‘Herhangi bir yumurta; karınca yumurtası olsa da! buyurdu.”Hadis-i şeriflerde kadına arkasından yaklaşmanın yasak olduğu bildirilmektedir:“Allah karısına dübüründen cima eden kimsenin yüzüne bakmaz.” “Kadına arkasından cima eden kimsenin çocuğu şaşı doğar.”Şifalarİslam alimleri, cima konusunda sağlık açısından faydalı bilgiler Kitabı sunmuşlardır:

• Cimamn en iyisi, gıda hazmedildikten sonra ve bedenin sı- cak-soğuk ve doluluk-boşluk bakımından mutedil olduğu sırada olandır.167 Yorgunluk, keder, gam ve ilaç kullanmanın hemen ardından cimadan kaçınmak gerekir. Bir zorluk, fikir ve düşünceden kaynaklanmadan şehvet tam kuvvetli olduğu zaman cima yapmak gerekir. Bunu ancak meninin çokluğu tahrik eder.

• Cimamn mutedil olanı, harareti artırır, nefse ferahlık verir, bedeni besin almaya hazırlar, kötü düşünceleri ve melankolik vesveseleri giderir. Cimayı terk eden kimse, bazen hastalıklara yakalanır. Öyleyse cima, sağlığı koruma yolarından biridir. Aşırı cima, titreme ve felç yapar; kuvveti ve görmeyi zayıflatır.

• Uzun müddet cima etmemiş, hasta ve çirkin görünümlü kadınla cima etmekten kaçınmak gerekir. Sevgili ile cima etmek kolaylıktır. Kasık bölgesini tıraş etmek cimayı tahrik eden şeylerdendir. Bununla ilgili sünnet varid olmuştur.

• Cimamn artması için en iyi gıdalar şunlardır: Leblebi, soğan, yumurta, horoz, güvercin yemek, bunlardan sonra hurma şırası içmek, rahat ve geniş bir hayat. Aynı şekilde çam ağacının özünü, börülce, şalgam, havuç, üzüm, kuşkonmaz, şam fıstığı, badem, fındık vb. şeyleri yemek. Ekşilerden ve tuzlulardan kaçınmak.

• Tabipler der ki, el ile istimna (mastürbasyon) gam getirir; şehveti ve şişmeyi zayıflatır. Şâri de bunu kerih (iğrendirici) görmüştür.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp