Irklar Ve Renkler

Irklar Ve Renkler : IRKLAR VE RENKLER

Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yer yer insanlar; yaratılış, ırk ve renk bakımından bitkiler ve madenlere benzetilmiştir. Çünkü her üçünün de asıl maddesi topraktır. Temel maddenin bir olması ile beraber bunların çeşitli oluşları; yüce yaratıcının kuvvet ve kudretinin büyüklüğünün alamet ve işaretlerindendir. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Yüce Allah Âdem'i kudret eliyle, bütün yeryüzünden aldığı topraktan yaratmıştır. İşte bu sebeble Adem oğulları, yeryüzü toprağının cinsine göre kızıl, esmer, beyaz ve siyah renkli olarak yaratılmıştır. Bunlar arasında karışık renkte olanlar davardır. Yine bunlar içinde yumuşak huylu, sert karakterli, iyi ve kötü huylu olanlar da vardır."1

* "Yüce Allah, Adem'i yeryüzünün bütün toprağından alarak yarattı. Âdem'in zürriyeti de bu toprakların cinsine göre değişik ırk ve renklerde meydana geldi. Bunlardan bazısı siyah, bazısı beyaz, bir kısmı esmer, bir kısmı da kızıl renklidir. Yine bunlar içinde yumuşak huylu, sert karakterli, iyi ve kötü huylu olanlar da vardır" buyurmuştur."2

* Hz. Ali (r.a.) ise: "Adem Aleyhis-Selâm, bütün yeryüzü toprağından yaratıldı. Bu topraklar içinde iyisi, güzeli ve kötüsü de vardır. İşte böylece Âdem'in yaratılış toprağının çeşitli olduğu gibi sen de çocuklarında bunların hepsini görürsün!" demiştir."3

İnsanların Mâdenlere Benzetilmesi:
Ebû Hüreyre (r.a.) demiştir ki: Bir kere Peygamber Aleyhis-Selâm'a: "Ey Allah'ın Rasûlü! İnsanların en şereflisi kimdir?" diye soruldu. O da: "Günahtan en çok sakınan, Allah'tan en çok korkan kimsedir?" diye cevap verdi. Soran kimseler: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz size din ve ahlak yönünden en şerefli olan kimseyi sormuyoruz. (Belki soyu, sopu, ırkı yönüyle en şerefli olan kimseyi sormuştuk) demeleri üzerine,Peygamber Aleyhis-Selâm: "Öyle ise, soyu, sopu temiz olan kimse Allah'ın Peygamberi Yûsuf Aleyhis-Selam'dır" buyurdu. O kimseler: "Sormak istediğimiz şey o da değildir" dediler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Arap kabilelerinden (soylarından ve ırklarından) mı sormak istiyorsunuz?
İnsanlar (altın ve gümüş) mâdeni gibi çeşitlidir. Câhiliyye devrinde iyi olan ve iyi işler yapan kimseler dini emirleri ve yasakları öğrenip uyguladığı müddetçe İslâm döneminde de iyi insanlardır"
buyurdu."4

* Kur'ân-ı Kerim'de ise yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın gökten indirdiği suyu görmedin mi? Biz o su sebebiyle renkleri çeşit çeşit meyveler çıkarttık. Dağlardan da (kendi toprağının cinsine göre) beyaz, kırmızı, simsiyah, çeşitli renklerde; uzun uzadıya (mâden) damarları (tabakalar, katmanlar yarattık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böylece, bitkiler ve mâdenlerde olduğu gibi, çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan gereğince korkan ancak ilim sahipleridir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gâlipdir ve çok bağışlayıcıdır" (Fâtır 27-28)"5

* "Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Sizi (Âdem'i) topraktan yaratması O'nun varlığının delillerindendir. Sonra siz her tarafa yayılan birer insan oluverdiniz. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz ki bunda bilenler için alınacak dersler ve öğütler vardır.
Geceleyin uyumanız, gündüzün Allah'ın lutfundan nasibinizi aramanız da, O'nun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten (anlama kâbiliyyeti olan) bir kavim için ibretler vardır" (Rum 19-23)

Netice:
Toprakta ne kadar damar ve renk varsa, insanlarda da o kadar ırk ve renk vardır. Çünkü aslımız topraktır. Irklar ve renkler nasıl ayrıldı? diye düşünmeye gerek yoktur. Zira babamız Hz. Adem'in vücudunu teşkil eden değişik toprak cinsleri, zürriyetinin renk ve karakterini genetik yoluyla meydana getirmiştir.

* Yine Peygamber Aleyhis-Selâm; Hz. Ali'nin ağabeyisi Cafer'e hitaben: "Ey Cafer! Sen yaratılışta ve ahlakta bana benzersin. Çünkü sen benim yaratıldığım çamurdan yaratıldın!" buyurmuştur."6

* İnsanın topraktan yaratılmış olması sebebiyle, topraktaki özelliklerin ve cevherlerin insanda da var olması gayet tabîîdir. İnsanlar, öldükten sonra diriIme yönüyle de bitkilere benzetilmiştir. DİRİLİŞ maddesine bak.

Kaynaklar:
[1]- E. Davud sünnet H. 4693: Tırmizi tefsir H. 2955; Müsned 41400, 406: S. Kübrâ 913; Hılye 3/104, 8/135; i. Sâd 1/126. [2]- Hâkim tefsir 2/261: M Aliye III76 H. 634: Râmuz s. 278; L Ukûl 31230-31: S Kübrâ 9/3. [3]- Kumma! 6/15227 (Ibni Cerir'den naklen). [4]- Buhâri Enbiyâ 4/122: Müsned 2/431: Müslim fazâil H. 168; ayrıca bak. Müslim fazâil H 199: Müsned 2/257. 260. 391. 438. 485 539. 3/367 [S]- Fahreddin Râzi 7/43. [6]- I. Hanbei. Fazâilü's-Sahâbe 2/890 H 1692-93 Hadis mürseldir Bubârî Fazâil 4/209; Tirmizî menakıb H. 3765: Müsned 1/98. 108. 115. 230'da hadis-i şerif ilk yarısı ile merfû olarak rivayet edilmiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp