Gebelik Testleri

Gebelik Testleri :

Aschheim ve Zondek testi. Gebe kadın idrarının eterle hazırlanan ekstresi olgunlaşmamış farelere enjekte edildikten 5 gün sonra fareler öldürüldüğü zaman, ovaryumda korpora lutea ve küçük kanama noktaları görülür. Gebelik tanısında ancak % 1-2 yanlış sonuç veren bu güvenilir testin pozitif olması, idrarda yüksek miktarda gonadotropin bulunduğunu gösterir. friedmann testinde, sülfosalisilik asitle hazırlanan 10 ml idrar, izole edilerek, çiftleşmesine engelolunmuş tavşanın kulak verıasına enjekte edildikten sonra, 24-48 saat beklenir. Ovaryumda hemorajik folliküllerin veya ovülasyonun varlığı pozitif sonucu gösterir. Ksenopus Levis testinde, idrardan hazırlanan bir ekstre, dişi kurbağanın lenf kesesine enjekte edilir. 12 sa sonra kloakadan alınan idrarda yumurtanın görülmesi, gonadotropinlerin yüksek dozda varlığına işarettir.

Erkek kurbağa testinde, lenf kesesine idrarın enjeksiyonundan sonraki birkaç saat içinde, kloakada spermatozoanın görülmesi, gebeliğin varlığını bildirir. Son zamanlarda, idrardaki koryon gonadotropinleri, antijenik etkilerine dayanan testlerle araştırılmaktadır. Boyle bir metodda, tav-şana insan koruoıı gonadotrop hormonu (HCG) enjekte etmek suretiyle hazırlanan antiserum, araştırılan idrarla inkübe edilir. Idrarda HCG varsa antiserumu absarbe edecektir. Bu nedenle sıvıya HCG absorbe etmiş la teks parçacıklan katılarak, inkübasyona devam edilirse, lateks parçacıklarının suspansiyon halinde kaldığı ve santrifüjde çökmediği görülür (Pozitif test). Araştırılan idrarda HCG yoksa. antiserum nötrleşmemiş halde kalarak lateks parçacıkları santrifüj le dibe çökecektir (Negatif test).

Mol hidatiform ve koruon. epitelyamada çok yüksek miktarda HCG salgılanır. Bazen, fötus öldüğü halde de pozitif sonuç almak mümkündür.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp