Tolvon Antidepresan

Tolvon Antidepresan :

Tolvon'un aktif maddesi mianserin piperazino-azepin grubu bileşiklerden olup trisiklik antidepresanlar ile kimyasal benzerliği yoktur. Yapısında trisiklik antidepresanların antikolinerjik aktivitesinden sorumlu olduğu kabul edilen ana yan zincir bulunmamaktadır. Tolvon alfa-2-otoreseptör blokajı ve noradrenalin-reuptake inhibisyonu yoluyla santral noradrenerjik nörotransmisyonu artırır.

Ayrıca, merkezi sinir sistemindeki serotonin reseptörleri ile etkileşimi olduğu gösterilmiştir. İnsan farmako-EEG çalışmaları ile Tolvon'un antidepresan profili konfirme edilmiştir. Tolvon'un antidepresan etkinliği plasebo kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış ve halen kullanılmakta olan diğer antidepresanlarınkine benzer olduğu gösterilmiştir. İlaveten, sahip olduğu anksiyolitik ve uyku düzenleyici özellikleri depresif hastalığa bağlı anksiyete ve uyku bozukluğu olan hastaların Tolvon ile tedavisinde yarar sağlar. Tolvon'un sedatif özelliklerinden histamin H1 ve alfa-1-antagonist aktivitesinin sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Tolvon'a yaşlı ve kardiyovasküler rahatsızlığı olanlar da dahil tahammül iyidir. Terapötik olarak etkili dozlarda Tolvon'un hemen hemen hiç antikolinerjik etkisi yoktur ve kardiyovasküler sistemde pratik olarak bir etki göstermez. Trisiklikler ile karşılaştırıldığında aşırı doz alımı ile oluşan kardiyovasküler etkiler daha azdır. Tolvon, adrenerjik reseptörleri bloke eden sempatomimetik ajanlar (örn. betanidin) ya da alfa-2-reseptörleri bloke eden (örn. klonidin, metildopa) ilaçların aktivitesini antagonize etmez.

Farmakokinetik özellikler

Oral yoldan alındıktan sonra Tolvon'un aktif maddesi mianserin hızla ve iyi absorblanarak 3 saat içinde pik plazma düzeylerine ulaşır. Biyoyararlanım yaklaşık %20'dir. Mianserin %95 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Eliminasyon yarı-ömrü (21-61 saat) günde tek doz uygulamaya elverişlidir. Kararlı durum plazma düzeylerine 6 günde erişilir. Mianserin büyük ölçüde metabolize olarak 7-9 gün içinde idrar ve dışkı ile atılır. Başlıca biotransformasyon yolları demetilasyon, oksidasyon ve takiben konjugasyondur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp