İskelet Traksiyonu

İskelet Traksiyonu : İskelette belirli bölgelere, Kirschner telleri veya Steinmann pinleri gibi apareyler ile uygulanan traksiyon şeklidir. Kirschner telleri 0.9-1.6 mm arası çaplarda olan tellerdir. Yerleştirilmesi kolay ve yumuşak dokuda oluşturduğu hasar ve infeksiyon riski azdır. Çaplarının az olması nedeni ile osteoporotik kemikte yırtılmalara yol açabilirler. Özel ger- diricileri ile kullanılırlar. Esnek olmalarına rağmen gerim altında mekanik olarak çok güçlüdürler. Steinmann pinleri ise 1.9-4.7 mm arası çaplardadırlar. Esnek olmadıkları için gerim altında uygulanmaları şart değildir.Geniş çaplı olmaları nedeni ile kemikte ve yumuşak dokularda neden oldukları hasar ve infeksiyon riski daha fazladır. Kirschner telleri ve Steinmann pinlerinin uçları trokar veya diyamond şeklinde olabilir. Gövdeleri yivli.veya yivsiz olabilir. Yivsiz olanlar daha dayanıklıdır ve yerleştirilmeleri daha kolaydır. Fakat kemik içinde kayma eğiliminde oldukları için infeksiyon olasılığı daha fazladır. Yivli olanlar ise daha dayanıksızdır, yerleştirilmeleri daha u?un sürer ve kemik içinde ilerler iken daha fazla ısı açığı çıkar.Fakat kemik içinde yivleri nedeni ile oynamadıkları için infeksiyon riski daha azdır.İskelet traksiyonunun uygulanması bir cerrahi işlemdir ve dikkatli yapılmalıdır.

Traksiyon uygulanmadan önce ekstremitenin nörovasküler muayenesi yapılır. Bölgenin anatomisi iyi bilinmelidir. Pin ve teller nörovasküler yapıların bulunduğu taraftan yerleştirilir. Örneğin olekranon traksiyonunda mediyalden, tuberositas tibia traksiyonunda la- teralden başlanır. Aseptik teknikle cilt hazırlanır. Cilt, ciltaltı dokular ve periost %1'lik li- docaine ile infıltre edilir. Önkol veya kruriste olduğu gibi iki kemiğin yanyana bulunduğu durumlarda, bu iki kemiğin birbirlerine bakan yüzlerine infiltrasyon mümkün olmadığından hasta önceden uyarılır. Tellerin ve pinlerin geçeceği bölge bistüri ile insize edilir. Eğer böyle yapılmaz ise cilt tel veya pin çevresinde gergin kalacağından nekroze olur. Traksiyon uygulamalarında daha pratik ve yol açtığı ısı nekrozu daha az olduğundan el matkapları tercih edilir. İskelet traksiyonları metafize yerleştirilir. Epifiz plaklarına, kas ve tendonlara dikkat edilir. Kırık hematomu var ise kırık açık kırık haline geleceğinden bu bölgeye yerleştirilmez. Teller ve pinler septik artrite yol açabileceğinden suprapatellar poş gibi eklemler ile ilişkili yapılardan geçirilmez.Matkap çakı çok iyi sıkıştırılmalıdır.

Eğer tel veya pinler matkap çakı içinde oynar ise zedelenir ve zedelenme olan bu bölgelerin kırılma olasılığı artar. Traksiyon yerleştirildikten sonra tel ve pinlerin an az iki santimetresi dışarıda kalmalıdır.Metakarpal Pin Traksiyonu: Çoğunlukla redüksiyonu güç olan distal radius kırıklannda kullanılan bu traksiyonda pin ikinci ve üçüncü metakarpların proksimal 1/3 kesim diyalizlerine yerleştirilir. Radiyal taraftan girilir. Karşı traksiyon olarak olekranon traksiyonu kullanılabilir. Metakarpları dorsal yüzde palpe ederek elin doğal arkı korunur.

Olekranon Pin Traksiyonu: Özellikle redüksiyonu zor olan distal humerus kırıklarında kullanılır. Olekranon tepesinden 3 cm dis- talden, epifiz ve eklemden geçmeyecek şekilde distalden girilir, ancak dirsek ekstansiyonun- dan kaçınmak için humerus aksı izdüşümünün distaline gidilmemelidir. Ulnar sinirden kaçınmak için mediyalden yaklaşılır.

Distal Femur Pin Traksiyonu: Pelvis, ase- tabulum ve kalça kırıklarında kullanılır. Internal fiksasyonu planlanan femur kırıklarında kullanılmamalıdır. Abdüktör tüberkülün1.5 cm kadar inferiorundan girilir. Posterior- da nörovasküler yapılara dikkat edilir.

Proksimal Tibia Pin Traksiyonu: Çoğunlukla redüksiyonu zor olan femur distal kesim kırıkları için kullanılır. Diz ile igili bir patoloji olduğu düşünülüyor ise kontrendikedir. Tuberositas tibiamn 2 cm posterior ve 2 cm infe- riorundan girilir. Genu recurvatuma neden olabileceği için proksimal tibial epifiz anterior kesimine dikkat edilir.

Distal Tibia-Fibula Pin Traksiyonu: Bazı tibial plato kırıklarında kullanılır. Mediyal malleolün 3 cm kadar proksimalinden girilir. Safen vene dikkat edilir. Fibulanm lateral yüzü hedeflenir. Aksi halde peronal sinir lezyo- nu görülebilir.

Kalkaneus Traksiyonu: Tibia diafiz kırıklarında tercih edilmemek ile birlikte bazı kalkaneus kırıklarında kullanılır. Mediyal malleolün 4 cm kadar distalinden ve 3 cm kadarposteriorundan yerleştirilir. Aşarı posterior pozisyon pes kalkaneus deformitesine ve aşırı anterior pozisyon ekinusa ve talokalkaneal eklem sorunlarına yol açar. İnfeksiyonu halinde tedavisi zordur.

Halo Traksiyonu: Travmatolojide servikal vertebra lezyonlarında eksternal fiksasyon yöntemleri içinde en gelişkin olanı halo trak- siyonudur. Halo traksiyonunda kraniumun belirli bölgelerine özel pinler vasıtası ile fikse edilen halo bir vücut ortozuna veya alçısına monte edilir. Başka bir yöntem de bu haloyu pelvisten geçirilen pinler üzerine monte etmektir. Halo traksiyonunun en önemli avantajı traksiyonun yatak dışında da sürdürüle- bilmesidir.Hastanın kraniumundan yaklaşık olarak 4 cm daha geniş çapı olan bir halo seçilir. Bu halkalara üzerinde çok sayda yivli delik vardır. Anteriorda supraorbital kenarın superior ve lateralinde simetrik iki nokta ve posterior- da dış kulağın posterior ve superiorunda simetrik iki nokta belirlenir ve bu bögelere lokal infiltrasyon anestezisi yapılır. Halo krani- uma göre santralize edilir ve bu noktalardan pinler yerleştirilerek 6 inch-poundluk bir tor- ka kadar sıkılır.

Santralizasyon işlemini kolaylaştırmak için bazı ürünlerde geçici pozisyon pinleri bulunmaktadır.Daha sonra bu halo ya bir traksiyon sistemine veya bir vücut ortozuna bağlanır.Kraniyal pinlerin özelliği eksternal tabu- laya yerleştirildikleri zaman traksiyon için yeterli güçte olacak şekilde yapılmış olmalarıdır.Uygun pin trakt bakımı yapıldığı zaman kraniyal pinlere ait komplikasyon sık değildir. Ancak bildirilen komplikasyonlar arasında pin penetrasyonu, serebrospinal sıvı fıstü- lü, pin trakt infeksiyonu ve pin çıkartıldıktan sonra frontal bölgede kalan belirgin nedbe dokusu vardır. Pinler ile ilgili kuşku var ise tan- jansiyel radyogramlar ile kontrol edilebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp