Dermatomiyozit Tedavi

Dermatomiyozit Tedavi :

Tedavi: Tedavi kararının verilmesinden önce kas biyopsisi ile non-inflamatuvar ve inklüzyon cisimcik miyopatisinin dışlanması gereklidir. Kortikosteroidler tedavide en etkili ilaçlardır. Sıklıkla 0.75-1 mg/kg/gün tek doz olarak başlanır. Yanıt yoksa bölünmüş doza geçilebilir. Hastaların çoğunluğu en azından kısmi yanıt vermesine rağmen doz azaltılması sırasında alevlenme ve kortikosteroid yan etkilerin göz önünde bulundurulmalıdır.

Ciddi miyozit olgularında, belirgin aktif pulmoner, kardiyak veya gastrointestinal tutulumda veya kötü prognozlu hastalarda intravenöz metil prednizolon 1 g ardışık 3 gün verilebilir. Steroid doz azaltılmasında klinik yanıt takibiyle yapılır. Steroid başlandıktan sonra CK normale gelene kadar aynı dozda devam edilmesi, ardından 5-10 mg/gün dozuna kadar ayda bir %25 doz azaltılması önerilmektedir. Klinik remisyon sağlanana kadar 6 ay daha devam edilir.

Kortikosteroid tedaviye yanıtsız veya yan etkiler nedeniyle kullanamayan hastalarda ve kötü prognozu olan hastalarda tedaviye diğer immün supresifler eklenmelidir. Metotreksat 10-15 mg/hafta başlanarak yanıt olmaması durumunda 25-30 mg/hf kadar 5 mg/hf arttırılması genel temayüldür. Azatiopürin metotreksat kadar etkin olduğu bilinen ilaçtır ve 150-200 mg/gün etkin dozudur.

Bu tedavilere yanıtı olmayan hastalarda mikofenolat, siklosporin, takrolimus, siklofosfamid, intravenöz immünglobülin, anti-TNF ilaçlar ve ritüksimab alternatif tedavilerdir.

Prognoz hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Kaslarında eski gücüne bir kısmı erişebilmesine rağmen kronik gidişli relaps ve hasar birikimi de gözlenebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp