Rum Suresinin Sırları

Rum Suresinin Sırları :

Allah'ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
"Rûm suresini baştan sona kadar okuyan kimse, Cenabı Hakk'ı teşbih eden meleklerin sayısı kadar sevaba nail olur. "

Yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
"Bir kimse sabahleyin yerinden kalkıp, derhal abdest alır:

Fe sübhânellâhi hıyne tümsune ve hıyne tusbihûn. Ve Iehül hamdü fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirûn. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba'de mevtihâ ve kezâlike tuhracûn.

Ayetlerini okursa, bir gün evvel isteyipte yapamadığı veya sahip olmak istediği halde elinden kaçırdığı her şeye sahip olur. Eğer aynı ayetleri akşam yatağına yatarken okursa, bir önceki gece sahip olmak istediğihalde eline geçiremediği ve bunun için üzüldüğü şeyi, okuduğu gece eline geçirir. Bundan dolayı olan üzüntüden kurtulur." Bu husus tecrübe olunmuştur.

* Ali b. Ebu Tâlib (k.v.) ve (r.a.) hazretleri yakınlarına ve dostlarına her zaman bu ayetlerin tamamı ile:

Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Ayetlerini sonuna kadar okumalarını tavsiye ederler ve Rum süresindeki bu geçen üç ayeti kerime ile es-Saffât süresindeki bu üç ayeti kerimeyi okumayı adet haline getiren kimselerin denizler, yahutta çöllerdeki kumlar kadar günahı olsa yine de Cenabı Hakk bağışlar, derlerdi.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp