Kaside-i Bürde'yi Okurken Dikkat Edilecek Hususlar

Kaside-i Bürde'yi Okurken Dikkat Edilecek Hususlar : Kaside-i Bürde'yi Okurken Dikkat Edilecek Hususlar *Okuyucunun yemek, içmek ve giyim hususunda haram olan şeylerden dikkatle kaçınması gereklidir.

*Abdestli olmak. (Mümkünse gusül abdesti almış bulunmak). Temiz bir yerde ve temiz elbiseli olarak okumalıdır.

*Niyet etmek, niyete başlarken şu duayı okumak ve bitiminde de kendi anlayacağı dille maksadını ifade etmek gerekir. Niyete şöyle girmelidir:

"Allâhümme innî etevesselü ileyke bi kasîdetil bürdetil mübârakeh, es'elüke en tüyessira ümûranâ ve en tüferrice kürûbenâ ve hümûmenâ ve en teksifeğumûmenâ ve en terzükanâ acilen ve acilen fid dünyâ vel âhirah, inneke alâ külli şey'in kadiyr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

"Allah'ım! Bu Kaside-i Bürde'yi işlerimi kolaylaştırman, sıkıntı ve kederlerimi gidermen, maksadıma ulaştırman, dünya ve ahiret mutluluğuna erdirmen için vesile kılıyorum. Allah'ım! Sen her şeye kadirsin. Güç, kuvvet, azametli şanına mahsus ve layıktır."

*Okurken Kıble'ye dönmüş olarak okumak, okuduklarının manalarını düşünmek, kelimeleri düzgün ve doğru okumak, vezin, kafiye ve aruz kaidelerine uymaya çalışmak gerekir.

*Kasideyi okumaya başlamadan önce hasta ve yanında bulunanlarla birlikte tevbe ve istiğfar etmek lazımdır.

*Bundan sonra Tevbe Suresi'nin "Lekad câeküm... ile başlayan son iki ayeti okunur:
İlk önce şu beyit okunur:

"El haradü lillâhi münşil halkı min ademin, Sümmes salâtû alel muhtâri fil kıdemi." Bundan sonra Kaside-i Bürde'nin okunacak beytine geçilir. Her beyitin sonunda ise aşağıdaki beyit
okunur:"Yâ Rabbi salü dâimen ebedâ,Alâ habiybike hayril halkı küllihimi."

*Kaside-i Bürde'nin büyüklüğüne, tesirine inanmak, Efendimiz Aleyhisselam'a kemal-i ta'zim ve muhabbet üzere huşu ve kalp huzuru ile okumak şarttır.Okurken arada dünya kelamı söylememek, mümkünse kasideyi ezbere okumak, okumaya başlamadan önce güzel bir amel yapmak lazımdır. (Sadaka vermek gibi.)

*Kasideyi mümkünse diz çökerek okumak isabetli olur.Maksada ulaşmak için, okumaya başlarken besmele çekip yedi defa "Elhamdü lillâh" demelidir.Sonra da yedi defa şu salavat-ı şerife okunmalıdır:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin fil evveliyne vel âhıriyne ve fil meleil a'lâ ilâ yevmid dîn."

*Uygun yer ve zamanlarda tezellül (kendini hiçlemek) maksadıyla yalın ayak, baş açık okumakta yarar vardır.

* Kasidenin sesli ve manzum olarak (bestesine uygun olarak) okunması ayrıca fayda sağlar.

* Herhangi bir maksatla kaside okuyacak kimsenin niyet esnasında üç İhlas, bir Fatiha okuyup başta Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere tertibe uyarak bağışlamak edeptendir.

* Okuyan, okutan ve yanında bulunan kimselerin soğan, sarımsak, sigara ve benzeri hoş olmayan kokulu şeyler yemek, içmek ve bulundurmaktan sakınmaları gerekir.

* Kaside-i Bürde, kahr için veya başkalarına zarar vermek için, hele nefsin arzusunu yerine getirmek için asla istismar edilmemelidir. Aksi halde vebali büyük olur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp