Mastürbasyon

Mastürbasyon :

Mastürbasyon, cinsi zevk için kişinin kendi te nasül organlarını uyandırmasıdır. Mastürbasyotl, çoğunlukla erkeklerde olmak üzere hayatın bir dev resinde yapılır ve sonradan vazgeçilir. Evlenmeden önce görülen mastürbasyon, evlendikten sonra yerini cinsı münasebete bırakır. Fakat evlendikten sonra kişi, normal cinsi münasebet fırsatını bulamazsa mastürbasyona yine baş vurur. Örneğin, erkeğin eşi uzakta bulunduğu veya kadın, erkek kadar cinsi münasebet arzusu duymadığı anlar, erkek mas tür basyon yapar. Birçok ruh hekimleri, mastürbasyor.u bugünkü toplumda normal sayarlar. Eğer kişi, ev lendikten sonra da mastürbasyona devam eder ve bundan dolayı bir korku veya suçluluk hissi du yarsa, mastürbasyon hastalık olmuş demektir. Milyonlarca genç, bu problemle mücadele etmiştir. Hemen hemen hepimiz, mastürbasyonun kötü bir alışkanlık olduğunu ve hatta sıhhatimizi boz duğunu, gözlerimizi zayıflattığını, bizi iktidarsızlığa ve akıl hastalığına kadar götürdüğünü düşünmüşüzdür. Bazı akıl hastaları ve aptallar, mastürgas yonun kurbanı olarak görülmüştür bile. Mastür basyonun kötülüğünü duyan gençler, mücadeleye geçmişler ve bir daha mastürbasyon yapmamağa karar vermişlerdir. Fakat tenasüli gerginlik çoğal dıkça iradelerine hakim olamıyanlar tekrar mas' türbasyonun zebunu olmuşlardır. 'Nihayet genç. bu kötü davranışı yüzünden kendini suçlu hisseder, kuvvetli bir karaktere sahibolmadığına inanır v" yine mastürbasyon yapmıyacağına söz verir. Fakat maalesef bütün daire yeniden tekrarlandığı ve kişi de kendisine kötülük yaptığı için, kendindekorku, aşağılık duygusu ve suçluluk hisleri bch rir. Davranışının başkaları tarafından anlaşılması korkusu da bütün bunlara eklenince mastürbas yona zebun olan kişi, adamakıllı bir ruh hastası kesilir. Evlendikten sonra neden mastürbasyon yapılır, şimdi bunu inceliyelim:

1 - Bazı erkeklerin gizli olarak homoseksüaiteye meyilleri vardır. Bunlar evlenseler bile, hep ekeleleri hayallerinde yaşatiıklarından kadınla cinsi münasbette bulunamazlar ve mastürbasyon yapar lar.

2 - Kendilerini mutlu hissetmiyen, yalnızlık duyan çocuklar da çok mastürbasyon yaparlar ve bununia hüsranlarını telafi etmiş olurlar.

3 - Yaşlıların mastürbasyonları, hayati inti baksızlıklarına bir delildır. Sonra bazı kişiler, fazlasıyle utangaç, karşı sekse karşı korkak ve ruben içe dönüktürler. Bu gibi şahıslar, başkalariyle cinsi münasebette bUlunmayı istemezler. Mastürbasyon saparlar.

4 - Karısmdan başkasıyle sevişen ve karısını pek cazip bulmıyan erkekler, sevdikleri veya çekici buldukları kadınların hayallerini gözlerinin önüne getirmekle hep mastiirbasyon yaparlar.

Bazıları, gündüz rüyaları dediğimiz hayallere dalarlar. İşte bu gündüz rüyaları, mastürbasyon ya panların belli başlı belirtilerindendir. Bazı yeni evlenmiş gençlerde görülen ilk cinsi münasebetteki başarısızlığın başında, evvelce çok m::ıstürbasyon yapmanın etkisi gelir. Bazı en Son nazariyelere göre de evlenmeden önce mastürbas yondan perhiz yapılması nevrasteni ve diğer nöroz smıiındaki sinir hastalıklarıIlI meydana çıkarır. bir cinsi sapıklıktır. Çiftlik ve evlerde beslenen bir çok ehli hayvanlarla zevkini tatmin edenler az değildir. Çiftliklerde ve tarlalarda büyüyen erken. çocuklarının yüzde onyedisi böyle cinsi sapıktır. Hayvanlarla cinsi münasebette bulunan kız ve ka dınlar ise pek azdır. Hayvanlarla cinsi münasebette bulunmak, çok eskiden beri sosyal bir problem olmuştur. Cemiye timizin hoş görmediği bu cinsi sapıklık, köyleri , ve tarlalarda, hayvanlarda gördükleri cinsi müna sebetten erkek hayvanı yerine kendilerini koyan köy gençlerinde çok görülür. Çiftliklerde kadın bulamıyan gençler bu yola saparlar. Bu hayvanlarla cinsi münasebette bulunmanın dinamiği: Burada cinsi sapığın, karşı sex tarafından reddedileceği veya küçük düşürüleceği korkusu var dır. Hayvanlarla cinsi münasebette bulunmanın se bepleri, çocuklarla cinsi münasebette bulunmanın sebeplerine benzer.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp